FTM so với TRX so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 171 686 950 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,3 %

Về TRX

 • Tên TRON

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 406 464 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 17

 • Lưu lượng trong 24h qua 412 382 680 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan