logo-big

ENJ so với ANKR so sánh

Hiện không có

Về ENJ

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 74

 • Lưu lượng trong 24h qua: 38 462 721 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,83 %

Về ANKR

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 108

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 639 411 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,23 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan