logo-big

CRO so với VET so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 033 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,5 %

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 34

 • Lưu lượng trong 24h qua: 36 811 284 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,092 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan