AXS so với AVAX so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 82 594 082 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 135 194 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

Về AVAX

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 926 960 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 763 259 610 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 19 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan