logo-big

ARK so với NEO so sánh

Hiện không có

Về ARK

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 141 542 850 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 343

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 415 672,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Về NEO

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 076 248 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan