logo-big

ANKR so với SC so sánh

Hiện không có

Về ANKR

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 111

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 737 658 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -10 %

Về SC

 • Tên: Siacoin

 • Biểu tượng: SC

 • Nguồn cung lưu thông: 52 050 143 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 139

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 509 187,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan