ANKR so với COTI so sánh

Hiện không có

Về ANKR

 • Tên Ankr

 • Biểu tượng ANKR

 • Nguồn cung lưu thông 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 86

 • Lưu lượng trong 24h qua 141 373 890 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 42 %

Về COTI

 • Tên COTI

 • Biểu tượng COTI

 • Nguồn cung lưu thông 1 108 644 000 $

 • Nguồn cung tối đa 2 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 182

 • Lưu lượng trong 24h qua 9 590 633,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,079 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan