ALGO so với CELO so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 889 812 700 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 81 922 972 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,8 %

Về CELO

 • Tên Celo

 • Biểu tượng CELO

 • Nguồn cung lưu thông 456 611 350 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 82

 • Lưu lượng trong 24h qua 26 507 167 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan