logo-big

XLM sang GET Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên: Stellar - Lumen

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 711 144 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 52 223 911 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,58 %

Về GET Protocol

 • Tên: GET Protocol

 • Biểu tượng: GET

 • Nguồn cung lưu thông: 11 388 258 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 812

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 793 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -22 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp