XCH sang KCS Giao dịch

Hiện không có

Về Chia

 • Tên Chia

 • Biểu tượng XCH

 • Nguồn cung lưu thông 4 835 794 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 145

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 180 820 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,8 %

Về KuCoin Token

 • Tên KuCoin Token

 • Biểu tượng KCS

 • Nguồn cung lưu thông 98 379 861 $

 • Nguồn cung tối đa 170 118 640 $

 • Xếp hạng cmc 51

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 363 919 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp