UNI sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Uniswap

 • Tên Uniswap

 • Biểu tượng UNI

 • Nguồn cung lưu thông 745 756 820 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 230 224 640 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 930 500 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 745 101 950 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 23 %

UNI sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp