SOLVE sang NEXO Giao dịch

Hiện không có

Về SOLVE

 • Tên SOLVE

 • Biểu tượng SOLVE

 • Nguồn cung lưu thông 482 324 960 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 622

 • Lưu lượng trong 24h qua 761 548 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,02 %

Về Nexo

 • Tên Nexo

 • Biểu tượng NEXO

 • Nguồn cung lưu thông 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 82

 • Lưu lượng trong 24h qua 31 975 643 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp