logo-big

SOL sang CRO Giao dịch

Hiện không có

Về Solana

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 363 356 650 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 300 858 530 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Về Cronos

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 000 683 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp