ONT sang COS Giao dịch

Hiện không có

Về Ontology

 • Tên Ontology

 • Biểu tượng ONT

 • Nguồn cung lưu thông 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 129

 • Lưu lượng trong 24h qua 137 277 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,6 %

Về Contentos

 • Tên Contentos

 • Biểu tượng COS

 • Nguồn cung lưu thông 4 153 830 500 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 495

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 976 180 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,6 %

ONT sang COS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp