LUNA sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Terra

 • Tên Terra

 • Biểu tượng LUNA

 • Nguồn cung lưu thông 6 578 249 100 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 213

 • Lưu lượng trong 24h qua 52 324 988 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,76 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên Bitcoin Cash

 • Biểu tượng BCH

 • Nguồn cung lưu thông 19 146 925 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 30

 • Lưu lượng trong 24h qua 221 309 070 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,77 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp