logo-big

FIRO so với XMR so sánh

Hiện không có

Về FIRO

 • Tên: Firo

 • Biểu tượng: FIRO

 • Nguồn cung lưu thông: 11 757 944 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 400 000 $

 • Xếp hạng cmc: 532

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 828 782,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,5 %

Về XMR

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 205 895 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 71 296 145 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan