KLAY sang ETC Giao dịch

Hiện không có

Về Klaytn

 • Tên Klaytn

 • Biểu tượng KLAY

 • Nguồn cung lưu thông 2 983 234 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 61

 • Lưu lượng trong 24h qua 36 088 427 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6,7 %

Về Ethereum Classic

 • Tên Ethereum Classic

 • Biểu tượng ETC

 • Nguồn cung lưu thông 136 229 270 $

 • Nguồn cung tối đa 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc 19

 • Lưu lượng trong 24h qua 710 436 150 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp