logo-big

HBAR sang ADD Giao dịch

Hiện không có

Về Hedera Hashgraph

 • Tên: Hedera Hashgraph

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 22 968 168 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 38

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 124 846 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,7 %

Về Add.xyz

 • Tên: Add.xyz

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4 307

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 612 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -15 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp