ANKR so với AVAX so sánh

Hiện không có

Về ANKR

 • Tên Ankr

 • Biểu tượng ANKR

 • Nguồn cung lưu thông 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 111

 • Lưu lượng trong 24h qua 13 992 373 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,0033 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,1 %

Về AVAX

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 470 880 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 776 474 780 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan