GAS sang HOT Giao dịch

Hiện không có

Về NeoGas

 • Tên NeoGas

 • Biểu tượng GAS

 • Nguồn cung lưu thông 10 128 375 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 530

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 428 135 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,9 %

Về Holo

 • Tên Holo

 • Biểu tượng HOT

 • Nguồn cung lưu thông 173 342 970 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 95

 • Lưu lượng trong 24h qua 29 693 946 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp