logo-big

ETH sang KSM Giao dịch

Hiện không có

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 611 687 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,9 %

Về Kusama

 • Tên: Kusama

 • Biểu tượng: KSM

 • Nguồn cung lưu thông: 8 470 098 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 112

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 010 167 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp