logo-big

ETH sang BAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 392 207 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8 %

Về BakeryToken

 • Tên: BakeryToken

 • Biểu tượng: BAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 193 529 290 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 396

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 850 205 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp