logo-big

DAI sang ADD Giao dịch

Hiện không có

Về Dai

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 819 213 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 152 983 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,12 %

Về Add.xyz

 • Tên: Add.xyz

 • Biểu tượng: ADD

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 19 272 000 $

 • Xếp hạng cmc: 3 859

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 522 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp