BNB sang SUSHI Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên Binance coin

 • Biểu tượng BNB

 • Nguồn cung lưu thông 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 5

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 022 349 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,96 %

Về Sushi

 • Tên Sushi

 • Biểu tượng SUSHI

 • Nguồn cung lưu thông 127 244 440 $

 • Nguồn cung tối đa 250 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 153

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 922 962 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,2 %

BNB sang SUSHI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp