AXS sang REN Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 814 074 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 40

 • Lưu lượng trong 24h qua 171 997 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về Ren

 • Tên Ren

 • Biểu tượng REN

 • Nguồn cung lưu thông 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 160

 • Lưu lượng trong 24h qua 31 116 835 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

AXS sang REN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp