WAX sang FTT Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 125 063 900 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 135

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 994 299 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,9 %

Về FTX Token

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 701 800 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 22

 • Lưu lượng trong 24h qua 45 360 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp