logo-big

XEM so với XRP so sánh

Hiện không có

Về XEM

 • Tên: NEM

 • Biểu tượng: XEM

 • Nguồn cung lưu thông: 9 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 9 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 111

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 913 435,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,1 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 799 085 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 569 705 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,069 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,65 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan