logo-big

TT sang WBTC Giao dịch

Hiện không có

Về Thunder Token

 • Tên: Thunder Token

 • Biểu tượng: TT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 029 415 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 394

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 952 033 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,13 %

Về Wrapped Bitcoin

 • Tên: Wrapped Bitcoin

 • Biểu tượng: WBTC

 • Nguồn cung lưu thông: 200 145 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 21

 • Lưu lượng trong 24h qua: 65 795 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp