logo-big

WRX so với WAX so sánh

Hiện không có

Về WRX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 315

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 013 313,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,076 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

Về WAX

 • Tên: WAX

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 339 923 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 165

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 526 624 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan