TRX so với XEC so sánh

Hiện không có

Về TRX

 • Tên TRON

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 417 331 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 17

 • Lưu lượng trong 24h qua 279 414 310 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,9 %

Về XEC

 • Tên eCash

 • Biểu tượng XEC

 • Nguồn cung lưu thông 19 136 142 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 60

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 431 160,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan