SFP so với FTM so sánh

Hiện không có

Về SFP

 • Tên SafePal

 • Biểu tượng SFP

 • Nguồn cung lưu thông 108 166 670 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 424

 • Lưu lượng trong 24h qua 12 714 348 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

Về FTM

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 296 536 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan