logo-big

SFP so với CELO so sánh

Hiện không có

Về SFP

 • Tên: SafePal

 • Biểu tượng: SFP

 • Nguồn cung lưu thông: 324 402 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 145

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 976 672 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

Về CELO

 • Tên: Celo

 • Biểu tượng: CELO

 • Nguồn cung lưu thông: 478 832 130 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 97

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 800 913,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,89 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan