logo-big

ROSE so với ANKR so sánh

Hiện không có

Về ROSE

 • Tên: Oasis Network

 • Biểu tượng: ROSE

 • Nguồn cung lưu thông: 5 725 718 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 115

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 299 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về ANKR

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 131

 • Lưu lượng trong 24h qua: 123 765 960 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 9,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,16 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan