logo-big

PPT so với BNT so sánh

Hiện không có

Về PPT

 • Tên: Populous

 • Biểu tượng: PPT

 • Nguồn cung lưu thông: 53 252 246 $

 • Nguồn cung tối đa: 53 252 246 $

 • Xếp hạng cmc: 984

 • Lưu lượng trong 24h qua: 171 094,03 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -8,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

Về BNT

 • Tên: Bancor

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 255

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 655 501,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,049 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan