logo-big

ADX sang KCS Giao dịch

Hiện không có

Về Ambire AdEx

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 560

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 397 405 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,4 %

Về KuCoin Token

 • Tên: KuCoin Token

 • Biểu tượng: KCS

 • Nguồn cung lưu thông: 98 379 861 $

 • Nguồn cung tối đa: 170 118 640 $

 • Xếp hạng cmc: 55

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 339 655 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp