logo-big

OMG so với MTL so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 374 203 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,1 %

Về MTL

 • Tên: Metal

 • Biểu tượng: MTL

 • Nguồn cung lưu thông: 66 588 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 66 588 888 $

 • Xếp hạng cmc: 291

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 976 746,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan