logo-big

HBAR so với VET so sánh

Hiện không có

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 22 968 168 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 33 260 723 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7 %

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 34

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 843 185 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,097 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan