logo-big

HBAR so với FTM so sánh

Hiện không có

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 26 051 470 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 36

 • Lưu lượng trong 24h qua: 36 985 581 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,6 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 776 457 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 321 455 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan