logo-big

GTO so với PERL so sánh

Hiện không có

Về GTO

 • Tên: Gifto

 • Biểu tượng: GTO

 • Nguồn cung lưu thông: 999 271 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 489

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 361 548,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 17 %

Về PERL

 • Tên: PERL.eco

 • Biểu tượng: PERL

 • Nguồn cung lưu thông: 490 938 910 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 033 200 000 $

 • Xếp hạng cmc: 799

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 353 994 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan