logo-big

FTM so với WAN so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 66

 • Lưu lượng trong 24h qua: 58 107 676 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,8 %

Về WAN

 • Tên: Wanchain

 • Biểu tượng: WAN

 • Nguồn cung lưu thông: 192 701 890 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 425

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 319 272,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan