FIO so với ATA so sánh

Hiện không có

Về FIO

 • Tên FIO Protocol

 • Biểu tượng FIO

 • Nguồn cung lưu thông 604 069 160 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 508

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 899 243,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,063 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,017 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2 %

Về ATA

 • Tên Automata Network

 • Biểu tượng ATA

 • Nguồn cung lưu thông 172 252 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 474

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 886 585,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan