logo-big

EOS so với NAS so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 001 671 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 226 237 920 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,85 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5 %

Về NAS

 • Tên: Nebulas

 • Biểu tượng: NAS

 • Nguồn cung lưu thông: 62 963 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 127

 • Lưu lượng trong 24h qua: 781 741,85 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 8,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan