logo-big

EOS so với ALGO so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 081 263 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 99 985 110 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,38 %

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 7 222 670 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 34

 • Lưu lượng trong 24h qua: 70 025 449 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan