logo-big

REP so với XMR so sánh

Hiện không có

Về REP

 • Tên: Augur

 • Biểu tượng: REP

 • Nguồn cung lưu thông: 11 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 271

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 362 209,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,95 %

Về XMR

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 183 894 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 96 661 374 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,78 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan