logo-big

ENJ so với CAKE so sánh

Hiện không có

Về ENJ

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 86

 • Lưu lượng trong 24h qua: 44 096 656 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về CAKE

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 165 132 540 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 69

 • Lưu lượng trong 24h qua: 64 446 505 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan