logo-big

CTSI so với IOTA so sánh

Hiện không có

Về CTSI

 • Tên: Cartesi

 • Biểu tượng: CTSI

 • Nguồn cung lưu thông: 654 107 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 256

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 177 975,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,057 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,1 %

Về IOTA

 • Tên: IOTA

 • Biểu tượng: IOTA

 • Nguồn cung lưu thông: 2 779 530 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 779 530 300 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 312 061 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,069 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan