logo-big

CRO so với NEXO so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 32

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 000 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Về NEXO

 • Tên: Nexo

 • Biểu tượng: NEXO

 • Nguồn cung lưu thông: 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 90

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 090 316,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,059 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan