CAKE so với HTR so sánh

Hiện không có

Về CAKE

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 160 612 770 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 68

 • Lưu lượng trong 24h qua 39 225 277 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,056 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,9 %

Về HTR

 • Tên Hathor

 • Biểu tượng HTR

 • Nguồn cung lưu thông 235 124 660 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 463

 • Lưu lượng trong 24h qua 633 146,73 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,087 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Các câu hỏi thường gặp