logo-big

ALGO so với NEAR so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 7 121 136 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 55 037 116 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,79 %

Về NEAR

 • Tên: NEAR Protocol

 • Biểu tượng: NEAR

 • Nguồn cung lưu thông: 832 825 350 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 32

 • Lưu lượng trong 24h qua: 104 279 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,063 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan