logo-big

XEM sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về XEM (NEM)

 • Tên: XEM (NEM)

 • Biểu tượng: XEM

 • Nguồn cung lưu thông: 9 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 9 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 94

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 027 608 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 858 576 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 909 175 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

XEM sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp